Algemene Bepalingen van de Hoornse Balletschool:
U gaat akkoord met deze bepalingen na het ondertekenen van het inschrijfformulier van de Hoornse Balletschool.

Algemene Voorwaarden Dans-/Balletscholen, geformuleerd door Dansbelang NBDO, Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals en -Ondernemingen.

Deze algemene voorwaarden is in opdracht van Dansbelang NBDO opgesteld door juriste Brechtje Haverkate. (augustus 2016 en aangepast in juli 2020)
Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor Dansbelang NBDO-leden die voldoen aan de Erkenningsregeling Keurmerk Dans-/Balletscholen van Dansbelang NBDO.

Algemene voorwaarden De Hoornse balletschool.:
de Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen van Dansbelang NBDO.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van De Hoornse Balletschol hierna ook te noemen: de balletschool
2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist/deelnemer onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
3. Bezoekers (cursisten/leerlingen, gasten, etc.) dienen zich in de balletschool te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de balletschool op te volgen.

Inschrijven
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist/deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
3. Bij inschrijving van minderjarige cursist/deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
4. Bij inschrijving wordt éénmalig € 12,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.
5. Inschrijving kan gedurende het seizoen (september t/m juni) en kan op elk gewenst moment worden aangegaan.
6. Na afloop van het seizoen wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
7. Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd.
8. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.

Facturatie en betaling
1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient overgeschreven te worden en voorafgaand aan de lesmaand te worden voldaan.
2. Deelbetaling is mogelijk. Betaling via fonds of met cultuurstrippen kaart is mogelijk.
3. In de zomervakantie (de zomerstop) is er geen lesgeld verschuldigd.
4. De balletschool behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig aan te passen. Indien de deelnemer/cursist de wijziging van de lesgelden niet wenst te accepteren, heeft de cursist het recht om de les binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen lesperiode op te zeggen.
5. De balletschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer/cursist toegang tot de balletschool te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst. Restitutie van lesgeld gaat in overleg met de balletschool. Seizoenskaarten hebben geen restitutiemogelijkheid.
6. Facturen worden digitaal verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

Openingstijden en lesrooster
1. De balletschool is geopend tijdens alle schoolweken van een schooljaar. Tijdens de zomervakantie en schoolvakanties is deze gesloten, zie website en infoboekje. In die periode wordt een zomerrooster/programma wordt aangeboden, deze lessen vallen buiten het gebruikelijke lesgeld.
2. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de balletschool op haar website is gepubliceerd. De lestijden zijn tevens terug te vinden op het rooster.
3. Het lesrooster ligt vast voor de periode van een schooljaar. De balletschool behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.
4. Tijdens reguliere schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen en is de balletschool gesloten. Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten het lesgeld.
5. De balletschool behoudt zich het recht voor om de balletschool te sluiten met een maximum van twee lesweken per seizoen (in een schooljaar, m.u.v. zon- en feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.

Verhinderd voor een les
1. Indien de cursist verhinderd is, dient de cursist de balletschool hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch, per app of per e-mail.
2. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
3. Indien de cursist verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Vervallen les/Lesuitval
1. De balletschool mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te weinig cursisten, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gedeeld via een Whatsapp groep en/of op de facebook-pagina en/of website worden vermeld.
3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de balletschool, dan zal de balletschool zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist – indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen – recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
4. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens inbegrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de balletschool, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de balletschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

Risico en aansprakelijkheid

1. De balletschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s)/cursisten/bezoekers.
2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. De balletschool is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer de balletschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
5. Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
6. Bezoek aan de balletschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) balletschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de balletschool.
7. Mocht de balletschool om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de balletschool wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de balletschool onder die verzekering draagt.

Kledingvoorschriften

1. De balletschool hanteert wel specifieke kledingvoorschriften. (zie info boekje) De balletschool verzoekt deelnemers om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen. Speciale dansschoenen zijn vereist.
2. Cursisten zijn gehouden de kledingvoorschriften te volgen. Indien een cursist zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansstudio, niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan is de balletschool bevoegd de cursist de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de overeenkomst.

Film, foto of geluidsopnames
1. Het is zonder toestemming van de balletschool niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
2. Rechten op door de balletschool ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de balletschool.
3. Het is verboden om lesstof of choreografieën tijdens en/of na afloop van op enigerlei wijze (commercieel) aan te wenden of aan derden over te dragen, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van € 1.000,- per overtreding aan de balletschool, te vermeerderen met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van de overtreding.
4. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de balletschool.
5. Bij overtreding kan de toegang tot de balletschool worden ontzegd.

Overig
1. Het is niet toegestaan de balletzaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de balletzaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
2. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
3. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de balletschool door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
4. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met De Hoornse Balletschool aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van De Hoornse Balletschool te accepteren.

Algemene Bepalingen